صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
پنج شنبه ٢٥ شهريور ١٤٠٠
صفحه اصلی > پیوند اعضا > دستورالعمل اجرایی 

 » دستورالعملهای اجرایی

 رياست محترم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني   

 سلام عليکم

          آيين نامه اجرايي قانون "پيوند اعضاء بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنان مسلم است " مصوب هيئت محترم وزيران به تاريخ 25/2/81 به پيوست ارسال مي گردد.از آنجا که با تصويب اين آيين نامه ،پيوند اعضاء ازجسد شکل رسمي و اجرايي پيدا کرده است و با توجه به توانمنديهاي موجود در عرصه پيوند درکشور و نياز به استفاده از اين منبع فراهم آوري اعضاء خواهشمند است ضمن نظارت کامل برحسن اجراي اين آيين نامه در آن دانشگاه به نکات زيرتوجه گردد.

1 - از آنجا که اجراي اين آيين نامه به عهده مرکز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص گذاشته شده اين مرکز شبکه فراهم آوري اعضا را طراحي و به اجرا گذاشته است .

2 - در مرحله اول ، دانشگاههاي علوم پزشکي تهران - شهيد بهشتي - شيراز - مشهد - تبريز و اصفهان پس از آمادگي هاي لازم دراين شبکه فعاليت خواهند داشت .

3 - کليه بيمارستانهاي دولتي وغيردولتي مستقر دراين استانها موظفند وقوع مرگ مغزي را بلافاصله بعد ازتشخيص از طريق مسئول واحد فراهم آوري  اعضاء دانشگاههاي مربوطه به مرکز مديريت پيوند اعلام نمايند.

4 - انتخاب گيرنده عضو و اولويت بندي آنان بر اساس برنامه تنظيمي مرکز فوق الذکر است .

5- دانشگاهها درصورت آمادگي براي ايجاد تيم با واحد فراهم آوري اعضا و بخشهاي جديد پيوند مراتب را براي بررسي به مرکز مديريت وپيوند و بيماريهاي خاص اعلام دارند.

» وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 هيات وزيران در جلسه مورخ 25/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3720 مورخ 28/3/1380 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و در اجراي تبصره (3) ماده واحده قانون پيوند اعضاء بيماران فوت شده و يا بيماراني که مرگ مغزي آنان مسلم است - مصوب 17/1/1379 و رعايت هماهنگي با دستگاههاي مقرر درتبصره ياد شده،آيين نامه اجرايي قانون مذکور را به شرح ذيل تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنان مسلم است

ماده 1 - مرگ مغزي عبارت است از قطع غيرقابل برگشت کليه فعاليت هاي مغزي کورتيکال (قشر مغز)،ساب کورتيکال (لابه زيرقشرمغز ) وساقه مغزي بطور کامل

تبصره 1 - شرايط احراز مرگ مغزي و ضوابط و معيارهاي آن توسط وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي طي دستور العملي درچارچوب اين آيين نامه تعيين و ابلاغ خواهند شد.

ماده 2 - تشخيص و تاييد مرگ براساس ضوابط اين آيين نامه توسط چهار پزشک متشکل از يک متخصص نورولوژي يک متخصص جراحي مغز و اعصاب يک متخصص داخلي و يک متخصص بيهوشي صورت مي گيرد.

تبصره 1 - متخصصان فوق الذکر در هر يک از دانشگاههاي علوم پرشکي و خدمات بهداشتي درماني استانها که داراي بيمارستانهاي مجهز باشند، توسط وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي انتخاب و احکام آنان براي مدت چهارسال صادرخواهد شد.

تبصره 2 - هر کدام از پزشکان صدرالذکر اين ماده جداگانه بيمار را معاينه نموده ،برگه مخصوص اين امر را تکميل،امضا و مهر مي نمايند و در صورت اتفاق آرا، مرگ مغزي بيمار مسلم خواهديود .

تبصره 3 - تاييد پزشک قانوني در حيطه وظايف و مسئوليت هاي مربوط، در زير برگه مخصوص - ياد شده درتبصره (2) فوق ضروري است .

تبصره 4 - برگه تعيين و تاييد مرگ مغزي توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي تهيه و در اختيار مراکز تشخيص دهنده مرگ مغزي قرارخواهند گرفت .

تبصره 5 - تشخيص قطعي مرگ مغزي بايد در بيمارستانهاي مجهز دانشگاهي دولتي انجام شود .

ماده 3 - اعضاي تيمهاي تشخيص و تاييد مرگ مغزي نبايد عضو تيمهاي پيوند کننده باشند.

ماده 4 - کليه بيمارستانهاي کشور موظفند موارد وقوع مرگ مغزي را به مرکز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي گزارش دهند تا مراتب توسط تيم تشخيص دهنده مرگ مغزي تاييد گردد.

ماده 5 - پس از مشخص شدن مرگز مغزي، مراحل بعدي در صورت وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت انجام خواهد شد.

ماده 6 - وصيت بيمار در چارچوب قوانين مربوط مي تواند به دو صورت کتبي يا شفاهي باشد و ا علام کتبي يک نفر از وراث قانوي قابل احراز است درحالتي که اصل وصيتنامه دردسترس نباشد از وراث قانوني که وصيت نامبرده را مبني براعطاي عضو محرز بدانند ،طبق برگه تهيه شده از سوي وزارت بهدشت درمان وآموزش پزشکي بايد صورتجلسه تنظيم و توسط افراد مطلع امضاء شود

ماده 7 - ولي ميت همان وراث کبير قانوني مي باشند که مي توانند رضايت خود را مبني بر پيوند اعضا اعلام نمايند رضايت کليه وراث ياد شده لازم است .

تبصره 1 - موافقت ولي ميت بايد کتبي صورت گيرد و در پرونده ضبط شود .

تبصره 2 - احراز ولي ميت بايد بر اساس مدارک مثبته باشد.

ماده 8 - ايجاد هماهنگي هاي لازم در اجراي اين آيين نامه ،به عهده مرکز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مي باشد.

تبصره - انتخاب گيرتدگان و اولويت بندي آنان جهت انجام پيوند طبق برنامه تنظيمي و توسط مرکز فوق الذکر انجام خواهد شد.

ماده 9 - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي براي تامين هزينه هاي مرتبط برامر پيونداعضاء (هزينه هاي ICU، انتقال متوفي، تهيه و انتقال عضو و انجام عمل پيوند) وهمچنين انجام امور فرهنگي پيشنهادات لازم به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اعلام و سازمان مذکور نيز اعتبارات لازم را درهرسال تحت عنوان رديفي خاص و در قانون بودجه کل کشور پيش بيني مي نمايد.

ماده 10 - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در چارچوب قانون مربوطه و اين آيين نامه ساير دستورالعملهاي لازم را صادر و به مبادي ذيربط ابلاغ خواهد نمود. 

 قطعنامه پيوند اعضا در چل و نهمين اجلاس روساي دانشگاههاي علوم پزشکي سراسر کشور   

 در چهل و نهمين اجلاس روساي دانشگاه ها / دانشکده هاي علوم پزشکي سراسر کشور قطعنامه " پيوند اعضا" به شماره ارد/ع/پ49/ق 12 و تاريخ 9/11/1382 به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت :

چهل و نهمين اجلاس روساي دانشگاه /دانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني پس از استماع گزارش، بحث و بررسي تشکيل گروه کاري :

1 - از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي انتظاردارد:

1 -1- برنامه مدون پايش و ارزشيابي عملکرد دانشگاه ها را تدوين و بر همکاري تمام وکمال سازمانهاي هاي مرتبط تحت پوشش تاکيد نمايد.

1-2- سازمان انتقال خون را موظف به انجام آزمايشات فوري مورد نياز واحدهاي فراهم ٱوري اعضا نمايد.

2- از دانشگاه / دانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني انتظار دارد:

2-1- واحد شناسايي مرگ مغزي در کليه دانشگاه هها تا پايان سال جاري داير و درجهت تشکيل واحد فراهم آوري اعضا تلاش نمايند.

2-2- طبق ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون پيوند از بيماران فوت شده يا مرگ مغزي ،کليه بيمارستانهاي دولتي و غير دلتي موارد مرگ مغزي را از طريق واحدهاي شناسايي دايرشده در دانشگاه به مرکز مديريت پيوند اعلام نمايند.

2-3- کليه واحدهاي فراهم آوري وشناسايي مرگ مغزي مستقر در دانشگاه ها جزء شبکه فراهم آوري اعضاي پيوندي هستند .

2-4- بر اساس ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون پيوند از بيماران فوت شده يا مرگ مغزي (مصوب هيئت وزيران ) عضو فراهم آوري شده طبق ليست انتظار تشکيل شده درمرکز مديريت پيوند تخصيص خواهد يافت .

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
آیا از نحوه نوبت دهی کلینیک ها به صورت غیر حضوری رضایت دارید؟

بله کاملا راضی هستم
نسبتأ خوب است
خیر اصلا رضایت ندارم

 

 

 بازدید این صفحه : 1512
 بازدید امروز : 186
 کل بازدید : 607666
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1/7337

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار امام علی(ع)- سازمان مرکزی 

 تلفن:42-03434280038 نمابر:3-03434280071 ایمیل:info@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمام تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 www.rums.ac.ir - All rights reserved