سه شنبه ٢٥ مرداد ١٤٠١

طرح شكايت بصورت اينترنتي بدون پيگيري حقوقي

خواهشمند است برای تسریع در روند رسیدگی در كادر شرح شكایت حتی المقدور تاریخ وقوع حادثه را ذكر کرده و شرح شکایت را به صورت مختصر و جامع ذکر کنید.
 
نام و نام خانوادگی شاکی: *
نام مرکز مورد شکایت: *

شرح شکایت: