پنج شنبه ٢٧ تير ١٣٩٨

طرح شكايت بصورت اينترنتي بدون پيگيري حقوقي

خواهشمند است برای تسریع در روند رسیدگی در كادر شرح شكایت حتی المقدور تاریخ وقوع حادثه را ذكر کرده و شرح شکایت را به صورت مختصر و جامع ذکر کنید.
 
نام و نام خانوادگی شاکی: *
نام مرکز مورد شکایت: *

شرح شکایت: