يکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠ -
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»

مرکز فیزیک بهداشت کل

نام و نام خانوادگی مسئول: دکتر لطف علی مهدی پور - کارنامه علمی -CV

مدرک تحصیلی: Ph.D

رشته تحصیلی: پرتوشناسی

تلفن: 09133920435

رایانامه: mehdipour312@yahoo.com

محل خدمت: رفسنجان- خیابان جمهوری - دانشکده پیراپزشکی

 

شرح وظايف
الف)مسئوليت هاي عمومي
- ايجاد ساختار متمركز و مديريت يكپارچه بر سيستم حفاظت پرتوي مجموعه ي تحت پوشش
- شناسايي و تفكيك كليه فعاليت هاي پرتوي مجموعه تحت پوشش بر اساس نوع كار با پرتو و استقرار ساختار حفاظت پرتوي متناسب با آن در هر فعاليت پرتوي
- نظارت بر دريافت مجوز كار با اشعه جهت كليه فعاليت هاي پرتوي مجموعه ي تحت پوشش
- همسان سازي مدارك و مستندات حفاظت پرتوي در سطح مجموعه تحت پوشش
- ايجاد بانك اطلاعاتي تخصصي حفاظت پرتوي تمام فعاليت هاي تحت پوشش جهت دستيابي سريع به اطلاعات و برنامه ريزي دقيق(اطلاعات پرتوكاران، تجهيزات، منابع مولد پرتو، و پروژه هاي فعال در زمينه ي كار با مواد پرتوزا و ......)
- مديريت تهيه و توزيع امكانات و تجهيزات حفاظت پرتوي موجود در سطح مجموعه تحت پوشش با توجه به نياز مراكز
- مديريت استفاده از تجهيزات تخصصي موجود در مجموعه تحت پوشش جهت مرتفع شدن نياز قسمت هاي ديگر
- ارتقاء سطح علمي و فني در زمينه ايمني و حفاظت پرتوي پرتوكاران و مسئولين فيزيك بهداشت با برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي داخلي و شركت در سمينارها و دوره هاي آموزشي داخلي و خارجي
- نظارت و بازرسي به منظور اطمينان از صحت اطلاعات ارائه شده پرسنل پرتوكار مجموعه تحت پوشش در خصوص تعيين گروه و درصد پرتوكاري
- ساماندهي و استقرار گروه فوريت هاي پرتوي در مجموعه تحت پوشش بسته به نوع فعاليت ها ي موجود در زمان بروز حوادث پرتوي و برنامه ريزي در زمينه برگزاري مانور جهت بالا بردن آمادگي، هماهنگي و مهارت هاي لازم
- كنترل كارآيي برنامه حفاظت در برابر اشعه
- اصلاح نواقص حائز اهميت در برنامه حفاظت در برابر اشعه به محض آگاهي از آنها
- ارائه گزارش وقايع قابل توجه از نقطه نظر حفاظت و ايمني به واحد قانوني
- هماهنگي براي بررسي هاي لازم جهت تعيين علل وقايع قابل توجه، راه هاي كاهش اثرات آن ها و جلوگيري از اثرات و يا وقوع وقايع قابل توجه بعدي
- ارائه گزارش سالانه به واحد قانوني
- بررسي درخواست هاي مراكز تحت پوشش جهت خريد منابع مولد پرتو و يا تاسيس و تغيير مراكز كار با پرتو، تجهيزات حفاظت در برابر اشعه به طور مستقل يا توسط كميته حفاظت در برابر اشعه
- بررسي و طرح موارد خاص در كميته حفاظت در برابر اشعه
- برقراري ارتباط با انجمن هاي علمي و صنفي استفاده كننده از منابع مولد پرتو به منظور كسب اطلاع و به روز رساني استانداردهاي هر تخصص و به كار گيري آنها در مراكز تحت پوشش خود
ب)مسئوليت هاي ويژه در مراكز پزشكي
اهم فعاليت ها، مسئوليت ها و وظايف محوله به مسئول فيزيك بهداشت كل در مراكز پزشكي به شرح زير است.
سياست گزاري و نظارت بر اجراي:
- بهينه سازي و يكسان سازي برنامه هاي حفاظت در برابر اشعه در كاربردهاي مختلف تشخيصي و مداخله اي پرتوها و يا پرتودرماني
- توجيه پذيري پرتوگيري بيمار در امور تشخيصي، تشخيصي مداخله اي و پرتودرماني بر اساس راهنماهاي بين المللي نظير سازمان بهداشت جهاني يا اتحاديه اروپا
- انطباق تجهيزات(سخت افزار، نرم افزار) مرتبط با پرتوگيري پزشكي همانند شتاب دهنده ي خطي، دستگاه هاي تصويربرداري، نرم افزارهاي طراحي درمان با استانداردهاي موجود نظير IEC, ISO و يا استانداردهاي واحد قانوني
- كاربرد روش هاي بهينه سازي حفاظت در برابر اشعه در كليه مراكز كاربرد پرتوها در پزشكي
- اعمال دوز محدود شده مربوط به هر آزمون در راستاي بهينه سازي حفاظت براي همراهان و مراقبين بيمار
- اجراي برنامه تضمين كيفيت جامع براي پرتوگيري هاي پزشكي
- ثبت و نگهداري سوابق مورد نياز واحد قانوني و در صورت لزوم ارائه آنها
- جلوگيري از پرتوگيري هاي پزشكي ناخواسته و بررسي علل وقوع آنها در صورت بروز
- ايجاد رويه هاي مناسب كاري به منظور كاهش احتمال سوانح پرتوي پزشكي
- استخراج سطوح راهنماي تشخيصي محلي براي مراكز تحت پوشش خود
- ارزيابي هاي لازم جهت مقايسه پرتوگيري بيمار با سطوح راهنماي تشخيصي به صورت دوره اي بر اساس نتايج اندازه گيري هاي دوزيمتري
- كاليبراسيون تمام منابع پرتو و همچنين تجهيزات دوزيمتري بر اساس پروتكل هاي ملي يا بين المللي مورد تائيد واحد قانوني
- ارزيابي مستقل كاليبراسيون قبل از استفاده كلينيكي در راديوتراپي
- بازرسي از مراكز تحت پوشش به منظور نحوه ي اجراي حفاظت در برابر اشعه و ثبت نتايج مربوطه
- ارزيابي كارآيي برنامه حفاظت در برابر اشعه در مراكز تحت پوشش
- بررسي و تصويب كليه درخواست هاي خريد و .... مرتبط با امور پرتوي در مجموعه تحت پوشش

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
home | site map