لیست اخبار صفحه :4
به مناسبت روز پزشک

به مناسبت روز پزشک

تقدیر وتشکرهمکاران معاونت درمان ازجناب آقای دکتر اسماعیلی (رییس دانشگاه)،جناب آقای دکتر میرزابیگی(معاون درمان)و جناب آقای دکتر ریاحی(مدیر نظارت بر درمان)